Δήλωση Περί Απορρήτου

Η εταιρεία Euro display σέβεται την ιδιωτικότητα του κάθε επισκέπτη/πελάτη σ’ αυτόν το δικτυακό τόπο. Για αυτό το λόγο, η συλλογή και χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται μέσα από αυτόν το δικτυακό τόπο διεξάγεται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους, τρόπους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Δήλωση περί απορρήτου και διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές της ορθότητας και της διαφάνειας, προκειμένου να εγγυηθεί την ιδιωτικότητα των συλλεγομένων πληροφοριών και την προστασία των δικαιωμάτων του επισκέπτη/πελάτη.

Όλες οι πληροφορίες διαχειρίζονται σύμφωνα με το D.Lgs. 196/03 της Ιταλικής νομοθεσίας και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω σκοπούς:

Γενικά:

Σε σχέση και σύμφωνα με τις συμβασιακές ανάγκες ανάμεσα στα μέρη και στις επακόλουθες νομικές και συμβασιακές υποχρεώσεις που θα προκύψουν;

Για διοικητικούς, οργανωτικούς, στατιστικούς, διαχειριστικούς και οικονομικούς λόγους; Για την επαρκη διαχείριση της εμπορικής σχέσης; Για τη διαχείριση των δημοσιονομικών και των αστικών υποχρεώσεων, και για κάθε άλλη νομική απαίτηση ή υποχρέωση; Για τυπικές επικοινωνίες, σύμφωνα με τους νόμους ή επακόλουθο των συμβασιακών υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα:

Για τη βελτίωση και την ανανέωση του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου; Για την τροποποίηση του περιεχομένου των σελίδων του δικτυακού τόπου για κάθε επισκέπτη; Για την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τις ανανεώσεις του δικτυακού τόπου; Για την επικοινωνία των πελατών με προωθητικές ενέργειες.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται διαχειρίζονται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επικοινωνίες που διεξάγονται εξαιτίας νομικών υποχρεώσεων, οι συλλεχθείσες πληροφορίες μπορεί να γνωστοποιηθούν σε άλλες εταιρείες και/ή άλλες επιχειρησιακές οντότητες που λειτουργουν συνεργατικά με την Εταιρεία, όπως:

Το Δίκτυο των αντιπροσώπων μας, συμβεβλημένων μερών, συνεργατών και εμπορικών εταιρειών;

Ανάδοχες εταιρείες, προμηθευτές, διανομείς, μεταπωλητές; Εταιρείες είσπραξης εταιρικών τιμολογίων, πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πιστωτικών συλλέξεων εταιρείες πιστωτικής ασφάλισης; Μεταφορικές Εταιρείες; Νομικά γραφεία, δικηγόρους, επαγγελματίες και συμβούλους; Αρμόδιες υπηρεσίες και/ή οργανισμούς με νομική ισχύ.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορούν επίσης να μεταβιβαστούν και να χρησιμοποιηθούν στην Ιταλία και στο εξωτερικό από τους αντιπροσώπους μας, τους διανομείς, τους μεταπωλλητές και τους εμπορικούς μας εταίρους. Όταν ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της κατάρτησης οικονομικής προσφοράς, οι παρεχόμενες πληροφορίες χειρίζονται από την Εταιρεία που παρέχει τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες.

Η Εταιρεία που κάνει χρήση της Δήλωσης Απορρήτου μπορεί να παρέχει λίστα των συνεργατών της σε όποιον δικαιούται να την αποκτήσει.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

η μεταφορά των πληροφοριών διεξάγεται με τους ακόλουθους τρόπους και σύμφωνα με τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται είτε σε γραπτή φορμή, και/ή σε μαγνητική μορφή, ηλεκτρονική και τηλεμετρική.

Αναλύονται οι κίδυνοι που σχετίζονται με τη διαχείριση των πληροφοριών και εφαρμόζονται τα απαραίτητα αντίμετρα, συμπεριλλαμβανομένου και του ρίσκου από την υιοθέτηση ελαχίστων μέτρων ασφαλείας; Χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα, με επιλεγμένη και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συγκεκριμένο προσωπικό που έχει τακτική πρόσβαση; η ασφάλεια της υποστήριξης των διαχειριζόμενων πληροφοριών περιλαμβάνει τη χρήση συστήματος με κωδικούς πρόσβασης, χρήση αντι-ιωτικών προγραμμάτων, πρόγραμμα απομόνωσης ανεπιθύμητου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και προγαμματισμένη εφεδρική αντιγραφή που εξασφαλίζει ασφαλές αντίγραφο όλων των συλλεχθεισών πληροφοριών. Η ασφάλεια των έντυπων εγγράφων εξασφαλίζεται με τη φύλαξη τυχόν τέτοιων εγγράφων σε αποκλειστικούς χώρους αρχειοθέτησης με επιλεκτική και εξουδιοδοτημένη πρόσβαση,

Κατά συνέπεια η γρήγορη εφαρμογή των ελάχιστων μέτρων ασφαλείας είναι εγγυημένη όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στον δικτυακό τόπο προωθούνται και πουλούνται διαφορετικά προϊόνται και/ή υπηρεσίες.

Σε περίπτωση αγοράς, είναι απαραίτητη η εισαγωγή ορισμένων οικονομικών πληροφοριών, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν απαραίτητα στοιχεία όπως, κυρίως όμως απαιτούνται όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός πιστωτικής κάρτας και ηλεκτρονική διέυθυνση. Κατά κανόνα τέτοιες συναλλαγές υλοποιούνται από τρίτα μέρη, που παρέχουν συστήματα αγορών στο διαδίκτυο, και η εταιρεία δεν λαμβάνει και δε συλλέγει τέτοιου είδους οικονομικές πληροφορίες

Σε περίπτωση που η Εταιρεία λάβει τέτοιθου είδους οικονομικές πληροφορίες, δεσμεύεται ότι να μι μεταβινάσει, προωθήσει ή τις επικοινωνήσει σε άλλο, εκτός και αν η δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών απαιτείται από το νόμο ή από δικαστήριο, ή σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί η οικονομική συναλλαγή..

Σε περίπτωση που υπάρξει αμφισβήτηση που αφορά μη-εξουσιοδοτημένη αγορά, η Εταιρεία δύναται να παρέχει τις οικονομικές πληροφορίες της συναλλαγής σύμφωνα με το νόμο και σε όποιον κριθεί απαραίτητο για την επίλυση του ζητήματος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ένα σημαντικό κομμάτι υπηρεσιών που προσφέρεται από την εταιρεία περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών στους Πελάτες και τους Επισκέπτες. Συνεπώς, ο Επισκέπτης/Πελάτης δηλώνει ανοικτά ότι συμφωνεί να λαμβάνει πληροφορίες από την Εταιρεία και από τους αντιπροσώπους της, διανομείς, και εμπορικούς συνεργάτες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, τηλεφώνου, ταχυδρομείου και οποιουδήποτε άλλου μέσου. Ο επισκέπτης/πελάτης συμφωνει ανοικτά να λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με το προϊόν ή την αγορασθείσα υπηρεσία. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται, ανανεώσεις, νέα χαρακτηριστικά ή πληροφορίες που η Εταιρεία κρίνει ότι δυνητικά ενδιαφέρουν τον πελάτη/επισκπέπτη, ή πληροφορίες σχετικές με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που κρίνονται ως δυνητικά ενδιαφέροντα.

Η Εταιρεία παρακρατεί το δικαίωμα να ξεκινήσει εμπορική σχέση μέσψ διαφημιστικού υλικού που στάλθηκε από τρίτα πρόσωπο εξαιτίας της επίσκεψης στο Δικτυακό Τόπο

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που αγοράστηκε προϊόν ή υπηρεσία από την Εταιρεία, ο επισκέπτης/πελάτης εξουσιοδοτεί ανοικτά τη χρήση του ονόματός του(της) και όλων των άλλων πληροφοριών που συλλέχθηκαν, για διαφημηστικούς λόγους και προωθητικές ενέργειες. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει επίσης τέτοιες πληροφορίες για σκοπούς έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ, διαφήμισης και προώθησης.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Όταν ο επισκέπτης ζητά από την Εταιρεία οικονομική προσφορά ή πληροφορίες για τις οποίες είναι απαραίτητη η διαχείριση των πληροφοριών από τρίτα μέρη, η Εταιρεία δεν έχει πλέον τον έλεγχο των πληροφοριών, και δεν είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειρίζονται από τρίτα μέρη Κάνοντας αίτηση για οικονομική προσφορά, ο επισκέπτης/πελάτης συμφωνεί ανοικτά ότι οι πληροφορίες του/της μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα για την ολοκλήρωση της αίτησης.Η Εταιρεία προτείνει στους επισκέπτες/πελάτες της να διαβάσουν προσεκτικά τη δήλωση απορρήτου των τρίτων προσώπων πριν καταχωρήσουν οποιαδήποτε πληροφορία ή προβούν σε συναλλαγή.

COOKIES

Τα cookies μπορεί να ρησιμοποιούνται για να κρατήσουν ιστορικά στοιχεία των προμηθειών που δίνονται σε συμβεβλημένους δικτυακούς τόπους κια για την παρακολούθηση της πρόσβασης στο δικτυακό τόπο. Ο επισκπετης/πελάτης συμφωνεί απερίφραστα στη χρήση cookies για τη διεξαγωγή δοκιμών και στατιστικής για να καθοριστεί από ποιά μηχανή αναζήτησης, δικτυακό τόπο, λέξεις κλειδιά κ.τ.λ.....έφεραν τον επισκέπτη/πελάτη στο δικτυακό τόπο, ποιες σελίδες επισκέφτηκαν, ποιοί περιηγητές χρησιμοποιήθηκαν κτλ. Για το συγκεκριμένο σκοπό μπορεί να χρησιμοπιηθουν διαφορετικοί πάροχοι. Η συλλογή τέτοιων πληροφοριών βοηθάει στην προώθηση του δικτυακού τόπου, στη βελτίωση με πιο χρήσιμο και πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο και στην αναγνώριση των περιοχών που επιδέχονται βελτίωση.

Automatic collection of non-personal data

When using the Site non-personal information may be collected (for example, the browser you used to visit the site). When you visit the Site cookies could be installed on your computer. The cookie does not allow in any way to identify you and will only record anonymously information about the consultation of the Site in order to allow better access to the Site or for statistical reasons. Your computer will let you block cookies, although this could result in incorrect display of some pages.

The computer systems and software procedures for running this site automatically could acquire, during normal operation, some personal data that are later sent implicitly through the Internet communication protocols.
This is information sometimes could, through processing and association with data held by third parties, identify users/visitors (eg. IP address, domain names of computers used by users/visitors connecting to the site, etc.).

These data are used only to obtain statistical information (anonymous) and to check the proper functioning of the site. They are deleted immediately after processing. No data from the web service will be communicated or spread, except to fulfill the obligations required by laws, regulations or laws.

Google analytics informativa privacy

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (Google). Google Analytics uses cookies which are text files that are placed on your computer to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on its servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties unless required by law or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, but this may prevent you from using all the features of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above. For more information read Google's privacy policy here .

Cookie Law

Legislative Decree 69/2012 e 70/2012 (Italian Law)

COOKIE TYPE DURATION DESCRIPTION
Cookie Header Persistent 1 year In the header of each page on this web site you will see a message alerting you of our privacy and cookie policy. If you saw this message once and our communication is clear, you probably don't want to read it on every page. We use a cookie to remember your acceptance and do not show it again later. User data is anonymous.
Google Analytics To understand how people use our site, and to identify problems, we use Google Analytics. Most web sites use a kind of analysis program such as this. The data collected helps us to see how many people visit our site, the country from which they come, how many pages they visited, how fast our site is loaded, and so on.
Navilytics Navilytics is a website analytic tool that tracks all visitor actions, allowing us to then playback each visitor's browsing session, view mouse movement and click heatmaps, scrollmaps, and similar informations.

Can I block the installation of cookies?

You can configure your web browser to prevent the acceptance of cookies from all web sites or only certain sites .
The links below describe how to change cookie settings for major browsers . More information is available in the help menu of the browser .

Cookies settings in Chrome

Cookies settings in Firefox

Cookies settings in Internet Explorer

Cookies settings in Safari (Mac)

Cookies settings in Safari (iPhone / iPad)

ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ

Ο επισκέπτης/πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να εναντιωθεί στη χρήση των πληροφοριών του από την Εταιρεία, διαβιβάζοντας αυτή του(της) την πρόθεση στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χειρίζεται τις πληροφορίες που συλλέγει σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και δεν υποχρεούται να τροποποιεί την πολιτική της για τον πελάτη/επισκέπτη.

Euro Display Srl – Via Gandhi, 21 – 10051 Avigliana, Τορίνο – Ιταλία Τηλ: +39/011-954-1015 – Φαξ: +39/011-954-1017 – Ηλ. Ταχ.: Εγεγραμμένη Έδρα: Via Rivoli, 11 – 10090 Rosta, Τορίνο – Ιταλία

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η παροχή των πληροφοριών είναι υποχρεωτική για ο,τιδήποτε αφορά σε νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις και συνεπώς η άρνηση παροχής τους μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη συνέχιση της συμβατικής σχέσης. Άρνηση παροχής πληροφοριών μη σχετιζόμενη με νομικές και συμβατικές υποχρεώσειςθα εκτιμηθεί κατά περίπτωση από την Εταιρεία και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των πληροφοριών που ζητήθηκαν σε σχέση με τη διαχείριση της εμπορικής σχέσης

ΔΙΕΠΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει θα διευθετηθεί μέσω διατησίας στην πόλη του Τορίνου της Ιταλίας.

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

©1999-2018 Euro Display Srl. Όλα τα Δικαιώματα Παρακρατούνται. | Τελευταία Ενημέρωση: 21/03/2018
Αριθ. ΦΠΑ: IT06279920018 | R.E.A. Torino n. 775476 | Reg.Imp.Torino IT06279920018